Ἱστορικὸ

Τὸ ἐργαστήριο ἱδρύθηκε τὸ 1995 μὲ στόχο νὰ καλύψει τὸ κενὸ ποὺ ὑπῆρχε στὸν τομέα τῆς Ἀκτινολογίας τόσον στὴν πόλη τοῦ Ἀλιβερίου ὅσον καὶ εὐρύτερα στὴν Νότιο Εὔβοια.

Στὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν συνεχῶς ἀλλάζαμε, ἐπενδύοντας σὲ ὅτι νεώτερο καὶ πρωτοποριακὸ ὑπῆρχε ἀπὸ πλευρᾶς ἐξοπλισμοῦ στὴν εἰδικότητα τῆς Ἀκτινολογίας.

Σ’ ἕνα τομέα ὅμως δὲν ἀλλάξαμε οὔτε κατὰ ἕνα «ἰῶτα»:  στὴν παροχὴ ὑψηλῆς ποιότητος ὑπηρεσιῶν πρὸς τὸν ἀσθενῆ καὶ τὴν διασφάλιση ὀρθῆς διαγνώσεως.

Μὲ σημαία μας τὸ δόγμα: «τὰ πάντα γιὰ μία σωστὴ διάγνωση» καὶ ἔχοντας πίσω μας χρόνια γόνιμης νοσοκομειακῆς ἐμπειρίας στὴν Ἑλλάδα καὶ Γερμανία, κερδίσαμε τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ κοινοῦ καὶ τῶν γιατρῶν ἀκόμη καὶ πέραν τῶν ὁρίων τῆς Εὐβοίας. Ἤδη διανύοντες τὸ 27ο ἔτος λειτουργίας τοῦ ἐργαστηρίου ξεπεράσαμε τὰ 25.000 ὀνόματα ἀσθενῶν διενεργῶντας σ’ αὐτοὺς πάνω ἀπὸ 160.000 ἐξετάσεις.

Καὶ δὲν σταματᾶμε ἐδῶ! Συνεχίζουμε! Διότι θεωροῦμε:

  • Τὴν ἄσκηση τῆς ἰατρικῆς ὡς ὕψιστο καθῆκον κοινωνικῆς προσφορᾶς.
  • Ὅτι μία ἐπιτυχὴς διάγνωση εἶναι μία μικρὴ «δημιουργία» καὶ ὡς τέτοια, μᾶς φέρνει πιὸ κοντὰ στὸν δικό μας Δημιουργό, τὸν Θεό.
  • Τὸ «εὐχαριστῶ» τῶν ἀσθενῶν μας ὡς τὴν πολυτιμώτερη ἀμοιβή μας.

 

                                                                                                Κωνσταντῖνος Δ. Πάντζαλης
                                                                                                     Ἰατρός – Ἀκτινολόγος

error: Content is protected !!