Πικρὲς διαπιστώσεις …

Τὸ τμῆμα ἰατρικῆς ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης ὑπὸ τὴν Δρ.Julika Zwack σὲ 5ετῆ ἔρευνα ποὺ διεξήγαγε στὸ ὁμοσπονδιακὸ Κρατίδιο Baden – Württemberg (2012-2015) διαπίστωσε ὅτι ἕνας στοὺς πέντε γιατροὺς μετὰ τὴν λήξη τῶν σπουδῶν τους ἐγκαταλείπουν τὸ ἰατρικὸ ἐπάγγελμα ἐξουθενωμένοι ἀπὸ τὸ ἐπαγγελματικὸ stress. Ἡ μελέτη ὑπὸ τὸν τῖτλο “Ἀνθεκτικότητα στὸ ἰατρικό ἐπάγγελμα» ὑποστηρίθηκε ἀπὸ τὸν ἰατρικὸ σύλλογο τοῦ Κρατιδίου καὶ βασίστηκε σὲ 200 συνεντεύξεις γιατρῶν διαφόρων εἰδικοτήτων καὶ ἱεραρχικῶν ἐπιπέδων ἀπὸ τοὺς ὁποίους 60% νοσοκομειακοὶ καὶ 40% ἰδιῶτες, φάσματος ἡλικίας 42-78 ἐτῶν μὲ μέσο ὅρο 15 χρόνια ἐπαγγελματικῆς ἐμπειρίας.Τοὺς ζητήθηκε νὰ παράσχουν πληροφορίες, γιὰ τὰ αἴτια καταπονήσεώς των.

Οὶ μὲν νοσοκομειακοὶ γιατροὶ ἀναφέρθηκαν στὴν γραφειοκρατία (56,6%, ἔλλειψη ἐλεύθερου χρόνου (41,9 %) καὶ 32,3 % στὴν ἱεραρχική πίεση. Διὰ τοὺς ἰδιῶτες ἰατροὺς 65,6% εἶναι ὁ φόβος τῶν ἀθέμιτων ἐπαγγελματικῶν πρακτικῶν, 27,1% οἱ κακὲς ἀμοιβὲς τῶν κρατικοῦ καὶ ἰδιωτικοῦ συστήματος ἀσφαλίσεων καὶ 16% τὰ ὑψηλὰ κόστη ὑλικῶν καὶ ἐπενδύσεων.

Ἡ Δρ. Julika Zwack καταλήγει τέλος στὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ σχέση γιατροῦ-ἀσθενοῦς “προλεταριοποιεῖται” καὶ ἐξασθενίζει μὲ σοβαρὲς συνέπειες κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θεραπείας, προτείνει δὲ ἀκόμη μεγαλύτερη αὐστηροποίηση τῶν κριτηρίων εἰσαγωγῆς στὶς ἰατρικὲς σχολές (numerus clausus) καὶ ταχύτερη διεκπεραίωση τῶν διαδικασιῶν κολασμοῦ ἰατρικῶν λαθῶν ἀπὸ τοὺς ἰατρικοὺς συλλόγους, ἀνεξαρτήτως τῆς ταχύτητος τῶν ἀντίστοιχων διαδικασιῶν τῆς τακτικῆς Διακαιοσύνης. 
Στὸν ἰατρικὸ χῶρο τῆς Ἑλλάδος;

Please follow and like us:
error: Content is protected !!