Ὄμορφα πόδια: καὶ νὰ εἶναι καὶ νὰ φαίνονται…

Μολονότι σήμερα ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ καθόμαστε, ἐνίοτε τὰ βράδυα αἰσθανόμαστε τὰ πόδια μας βαρειὰ ἢ βλέπουμε τὰ σφυρά μας ἐλαφρῶς πρησμένα. Λοιπὸν τότε πιθανὸν νὰ βρισκόμαστε στὴν ἀρχὴ μιᾶς φλεβικῆς ἀνεπάρκειας. Ἐπειδὴ ὁπωσδήποτε θεωροῦμε τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς μας καὶ τὴν ὀμορφιὰ βασικὸ στοιχεῖο τῆς καλῆς ψυχολογίας, μπορεῖ προσωρινὰ νὰ βρίσκουμε καταφύγιο σὲ ἐμβαλωματικὲς λύσεις (παντελόνι), ὅμως ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ καταλήξουμε στὴν λεγόμενη φλεβικὴ ἀνεπάρκεια μὲ κύρια ἐκδήλωση τοὺς κιρσούς (Veneninsuffizienz -Varikosis). Τότε τὸ θέμα περιέρχεται κατ’ ἀρχὴν στὴν ἀρμοδιότητα τοῦ ἀκτινολόγου, ὁ ὁποῖος θὰ διενεργήσει τὴν ἐξέταση Triplex φλεβῶν κάτω ἄκρων καὶ ἀφοῦ ἐκεῖνος θέσει τὴν διάγνωση, ἐν συνεχεία παίρνει σειρὰ ὁ ἀγγειοχειρουργός, ποὺ θὰ δώσει καὶ τὴν τελικὴ λύση!!

Please follow and like us:
error: Content is protected !!