Stiching (Full Spine & Full Leg)

Εἶναι ἡ ἀπεικόνιση ἐπὶ ἑνὸς φίλμ καὶ μιᾶς εἰκόνος ὁλοκλήρου τῆς Σ.Σ. ἢ ἀμφοτέρων τῶν σκελῶν (ἀπὸ τῆς λεκάνης-ἰσχίων μέχρι καὶ τοῦ ἄκρου ποδός).

Φιλοσοφία μεθόδου: Ἔγκειται στὴν διενέργεια ἀξιόπιστων μετρήσεων ἐπὶ σκελετικῶν δομῶν μεγάλου μήκους, ὅπως π.χ. Σ.Σ. καὶ σκέλη μὲ ταυτόχρονη ἀποφυγὴ περιττῆς ἀκτινοβολήσεως τοῦ ἀσθενοῦς, ὅπως μοιραῖα συνέβαινε κατὰ τὸ παρελθὸν μέσω τῆς ἀκτινοβολήσεως ξεχωριστὰ κάθε ἐπὶ μέρους μοίρας τῆς μεγάλου μήκους σκελετικῆς δομῆς (μία βολὴ ἐπὶ τοῦ στόχου ἔναντι τριῶν ἢ περισσοτέρων παλαιότερα).

Ἐνδείξεις καὶ ἐφαρμογές:

Α. Σκολίωση, μέτρηση αὐτῆς, καθὼς καὶ παρακολοὺθηση ἀποτελεσματικότητος μέτρων ἀποκαταστάσεως.

Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρονται οἱ κύριες αἰτίες σκολιώσεως:

 1. Στὸ 90% τῶν περιπτώσεων ἄγνωστα αἴτια (ἰδιοπαθής)
 2. Συγγενεῖς αἰτίες (ἡμισπόνδυλος, σφηνοειδὴς σπόνδυλος)
 3. Νευρομυϊκὲς παθήσεις καὶ παραλύσεις
 4. Ὑποξυγοναιμία ἐπὶ προώρου ἢ ἐργώδους τοκετοῦ
 5. Νόσοι κολλαγόνου
 6. Κατάγματα Σ.Σ.

Β. Ἀνισοσκελία,μέτρηση μήκους τῶν σκελῶν ἄμφω συγκριτικῶς, καθὼς καὶ παρακολούθηση μέτρων ἀποκαταστάσεως, ὅπως π.χ. χειρουργικὴ ἐπέμβαση βραχύνσεως ἢ ἐπιμηκύνσεως τῶν μακρῶν ὀστῶν τῶν σκελῶν καὶ διορθώσεως συγγενών διαμαρτιῶν διαπλάσεως τῶν ἰσχίων.

Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρονται οἱ κύριες αἰτίες ἀνισοσκελίας:

 1. Συγγενὲς ἐξάρθρημα ίσχίου
 2. Ραιβὸ ἰσχίο (Coxa vara)
 3. Ραιβοποδία (Pes varus)
 4. Ὀστεομυελῖτις
 5. Παιδικὲς ἐγκεφαλοπάθειες καὶ ἡμιπαρέσεις
 6. Πολυομυελῖτις
 7. Κρανιοεγκεφαλικὲς κακώσεις
 8. Ἄσηπτος νέκρωση τῆς κεφαλῆς τοῦ μηριαίου
 9. Morbus Recklinghausen, Perthes, Ollier, Trevor

Τεχνική:

Διὰ λόγους ἀκτινοπροστασίας παραιτούμεθα ἀπὸ τὴν διενέργεια ἐπὶ μέρους ἀκτινογραφιῶν ξεχωριστὰ σὲ κάθε μοῖρα τῆς Σ.Σ. (ΑΜΣΣ, ΘΜΣΣ, ΟΜΣΣ καὶ ΙΜΣΣ), ὅπως ἐπίσης σὲ κάθε σκέλος ξεχωριστὰ (ἰσχία, μηριαία, κνῆμες-περόνες καὶ ποδοκνημικές), διενεργοῦμε δὲ μὲ τὴν ὡς ἄνω μέθοδο καὶ μὲ μία ἀκτινολογικὴ ἔκθεση  μία συνολικὴ ἀκτινογραφία Σ.Σ. ἢ  σκελῶν ἄμφω. Πρὸς ἐπίτευξη τοῦ ἐπιδιωκομένου τοποθετοῦνται τρεῖς κασσέτες διαστάσεων 14΄΄χ 14΄΄ ἐπὶ φορέως κασσετῶν διαστάσεων 14΄΄ χ  42΄΄ (Εἰκ. 1&2 TRANS-FORMER GRID CABINET). Ὁ τελευταῖος εἶναι τροχήλατο φορητὸ ἀντιδιαχυτικὸ διάφραγμα Grid. Τὸ ὑπὸ ἐξέτασιν ἀνατομικὸ πεδίο διὰ μὲν τὴν Σ.Σ. συμπεριλαμβάνει ὁπωσδήποτε τὸ μῆκος Θ1-Ι5, διὰ δὲ τὰ σκέλη ἀπὸ τοῦ ὕψους τῶν λαγονίων ἀκρολοφιῶν ἕως καὶ τοῦ ὕψους τῶν ποδοκνημικῶν ἀρθρώσεων (ἐπιθυμητὸ ν’ ἀπεικονίζονται καὶ τα ἀκροδάκτυλα). Ἐὰν τυχὸν τὸ ὑψηλὸ ἀνάστημα τοῦ ἀσθενοῦς περιορίζει τὸ ἀπαιτητὸ πρὸς ἐξέταση ἀνατομικὸ πεδίο, αὐτονόητο εἶναι, ὅτι θὰ αὐξήσουμε τὴν ἀπόσταση ἀκτινολογικῆς λυχνίας-κασέττας τροποποιῶντας ἀνάλογα τὰ KV καὶ mAs. Ἡ ἐπικέντρωση διενεργεῖται, ὡς εἶναι φυσικὸ, ἐπὶ τοῦ κέντρου τῆς ὑπὸ ἔρευναν ἀνατομικῆς περιοχῆς (Σ.Σ. ἢ σκελῶν ἄμφω). Τὸ λογισμικὸ τοῦ ψηφιακοῦ σταθμοῦ διαθέτει τὴν δυνατότητα συρραφῆς εἰκόνων «stitching images» κατὰ τὴν ὁποία δύο ἢ τρεῖς εἰκόνες συνολικῶς) ἰδίου μεγέθους συρράπτονται σὲ μία. Μὲ τὴν δυνατότητα αὐτὴ ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀποτύπωση σὲ μία ἐνιαία εἰκόνα τῶν μακρῶν ὀστῶν (ἰσχίο, μηριαῖο, κνήμη-περόνη, ποδοκνημική) ἢ  τῆς σπονδυλικῆς στήλης. Ἐπὶ τῆς εἰκόνος μπορεῖ νὰ τοποθετηθεῖ ἀκτινοσκιερὸ πλέγμα ὡς ὑποβοηθητικὴ scala μετρήσεως.Διὰ τὸν προσδιορισμὸ τοῦ μήκους τῶν σκελῶν  φέρουμε βοηθητικὲς εὐθεῖες οἱ ὁποῖες ἐκκινοῦν ἀπὸ τὴν ἄνω παρυφὴ τῆς κεφαλῆς τοῦ μηριαίου, διέρχονται διὰ τοῦ ἔσω κνημιαίου  plateau, καταλήγουν δὲ στὴν ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ ἀστραγάλου.  Μὲ τὴν βοήθεια τῆς μετρητικῆς scala προσδιορίζουμε τὸ μῆκος τῶν σκελῶν καὶ τὴν τυχὸν ἀνισοσκελία. Διὰ τὴν περίπτωση τῆς σκολιώσεως καταγινόμεθα μὲ τὸν προσδιορισμὸ τῆς γωνίας Cobb, τὴν εὕρεση τοῦ κορυφαίου στὴν ἀπόκλιση σπονδυλικοῦ σώματος καὶ τυχὸν συνύπαρξη διπλῆς σκολιώσεως.

Κατωτέρω παρουσιάζονται δύο χαρακτηριστικὰ παθολογικὰ περιστατικὰ (Anonymous 84 & Anonymous 85a,b,c) διενέργειας τῆς μεθόδου Stiching (Full Spine & Full Leg) στὸ ἐργαστήριό μου, τοῦ ὁποίου ὁ ψηφιακὸς ἐξοπλισμὸς καὶ τὸ λογισμικὸ εἶναι τεχνολογίας KONICA MINOLTA.

Please follow and like us:
error: Content is protected !!