Μαστογραφία ἐναντίον ὑπερηχογραφήματος μαστοῦ ἢ τὸ ἀντίθετο; ἢ μήπως καὶ τὰ δύο; ἢ μήπως καὶ κάτι ἄλλο;

Ἡ ἀρχικὴ διχογνωμία τῆς ἰατρικῆς κοινότητος ὡς πρὸς τὴν ἐπιλογὴ μεταξύ μαστογραφίας καὶ ὑπερηχογραφήματος διὰ τὸν προληπτικὸ ἔλεγχο τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ, ἐνῶ φάνηκε προϊόντως τοῦ χρόνου νὰ κλίνει σαφῶς ὑπὲρ τῆς πρώτης, γρήγορα μετετράπη σὲ τριχογνωμία, ὕστερα μάλιστα

ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ στὴν διαγνωστική μας φαρέτρα καὶ τῆς μαγνητικῆς. Δεδομένου ὅτι ἡ ἀπόλυτη εὐθυκρισία εἶναι ad hoc προνόμιο τοῦ Θείου, τὰ ἐπικρατοῦντα σήμερα ἐπιστημονικὰ κριτήρια διὰ τὴν προσέγγιση τῆς διαγνώσεως τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ εἶναι ἐν συντομία τὰ ἐξῆς:

 1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ διενεργεῖται:
  1) Σὲ ἡλικίες< 30 ἐτῶν
  2) Συμπληρωματικῶς πρὸς τὴν μαστογραφία, ὅταν ἐκ τῆς τελευταίας διακρίνεται πυκνὸ ἀδενικὸ παρέγχυμα.
  3) Διὰ τὴν διάκριση μεταξὺ συμπαγοῦ ἢ κυστικοῦ μορφώματος.
  4) Διὰ τὴν παρακέντηση μὴ ψηλαφητοῦ μορφώματος.
  5) Διὰ τὸν ἔλεγχο τῆς ἀγγειώσεως ἑνὸς μαστογραφικοῦ καὶ ὑπερηχογραφικοῦ εὑρήματος
  6) Ἐπὶ ἐγκύου ἀσθενοῦς.
 2. ΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ δὲν κατέστη δυνατὸν μέχρι σήμερα νὰ καθιερωθεῖ ὡς ἐξέταση screening διὰ τὴν πρώϊμη διάγνωση τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ λόγω τῆς ἀδυναμίας του στὴν διάκριση τῶν μικροαποτιτανώσεων κακοήθους μορφῆς καὶ ἄλλων μορφολογικῶν χαρακτηριστικῶν μιᾶς κακοήθους βλάβης τοῦ μαστοῦ.

III. ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ: διενεργεῖται ὡς screening ἐξέταση, διότι ὑπερέχει στὴν διακρίβωση μικροαποτιτανώσεων κακοήθους μορφῆς καὶ στὴν διάκριση πολὺ μικρῶν βλαβῶν τάξεως μεγέθους 100-200 microns. Διενεργεῖται:
1) Σὲ ἡλικίες >35 ἐτῶν (1η ἢ βασικὴ μαστογραφία στὰ 35 -40 χρόνια καὶ >40 κάθε ἔτος σύμφωνα μὲ νεώτερες ὁδηγίες τῶν μαστολογικῶν ἑταιρειῶν).
2) Ἐπιβάλλεται ἡ διενέργειά της σὲ ὁμάδες ὑψηλοῦ κινδύνου
3) Ὑπερέχει στὴν διάγνωση χαμηλοῦ βαθμοῦ in situ πορογενοῦς καρκινώματος.

 1. Η ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ἔχει μικρὴ διαγνωστικὴ ἀξία σὲ πολὺ πυκνοὺς μαστούς, στὸν λοβιδιακὸ ὅπως καὶ φλεγμονώδη καρκῖνο, στὸν ἐπιδερμοειδῆ καρκῖνο τῆς θηλῆς(Paget), στὸν ἔλεγχο μαστῶν μὲ πρόθεση σιλικόνης, σὲ χειρουργημένους μαστοὺς γιὰ αἰσθητικοὺς λόγους (σμίκρυνση) καὶ στὴν ἀνεύρεση πολυεστικῶν μορφῶν καρκίνου. 
 2. ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 15 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟῪ ΜΕΙΟΥΤΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ, ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΙΔΙΑ ΑΞΟΝΙΚΕΣ. 
 3. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ διενεργεῖται:
  1) Ἐπὶ διαγνωσθέντος ἤδη καρκίνου διὰ τὴν ἀνεύρεση τυχὸν καὶ ἄλλων ἑστιῶν.
  2) Ἐπὶ ἀσθενῶν ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ μαστεκτομὴ καὶ ἐν συνεχεία ἀποκατάσταση μὲ μυοδερματικὸ κρημνό.
  3) Σὲ περιπτώσεις ἀσθενῶν μὲ διαγνωσθέντα ἤδη καρκῖνο καὶ ποὺ ὑποβάλλονται σὲ προεγχειρητικὴ χημειοθεραπεία μὲ στόχο νὰ μειωθεῖ ἡ μᾶζα καὶ νὰ σχεδιασθεῖ καλύτερα ἡ χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση.
  4) Ἔλεγχος ἐγκύου ἀσθενοῦς μὲ ὕποπτη βλάβη στὸν μαστό.
  5) Ἔλεγχος ἀσθενῶν μὲ πρόθεση σιλικόνης.

VII. Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ἔχει τὸ μειονέκτημα τῆς χαμηλῆς εἰδικότητος σὲ πυκνοὺς μαστούς καὶ τέλος ὑψηλὸ κόστος, παράγοντες ἀρνητικοὶ γιὰ τὴν υἱοθέτησή της ὡς screening μεθόδου. 
Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται, ὅτι ὡς screening ἐξέταση σήμερα σαφῶς προηγεῖται –καὶ μάλιστα ὄχι μὲ βραχεῖα(!) κεφαλή -ἡ μαστογραφία, ὅμως ἡ τελικὴ διάγνωση ἐπιτρέπει καὶ στὶς ἄλλες μεθόδους (ὑπερηχογράφημα, μαγνητικὴ), νὰ παίξουν τὸν δικό τους κρίσιμο ρόλο.

Please follow and like us:
error: Content is protected !!